De nieuwjaarstoespraak Burgemeester Erik Boog, 2019

Dames en heren,

Namens gemeenteraad, college van B&W en medewerkers van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Diemen.

Fijn om u in het nieuwe jaar weer te zien.
Na wat uitstapjes met onze nieuwjaarsreceptie: welkom terug in het gemeentehuis. In een opgeknapte publiekshal!

Welkom in ons huis van de democratie.

Ons huis van de democratie, dat zeg ik niet voor niets.
Want over dat thema wil ik graag iets zeggen. Democratie.

Afgelopen 11 december werd mevrouw Huijmans, de oudste inwoner van Diemen, 102 jaar oud. Wahida en ik brachten een bezoekje aan haar in Berkenstede, met een lekkere taart, een bosje bloemen.
U kent het wel: één van de kerntaken van een burgemeester.
Dat was heel bijzonder natuurlijk. 102 jaar en dan ook nog zo kwiek, humorvol, prachtige verhalen, nog twee keer per week klaverjassen. Geweldig.

Een ander mooi moment dat wij mochten delen met mevrouw Huijmans, was al veel eerder in het jaar, namelijk op 21 maart. Want toen, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, mochten we gezamenlijk, dat wil zeggen op het zelfde moment maar in verschillende stemhokjes, onze stem uitbrengen.

Mevrouw Huijmans vertelde ons dat ze altijd, haar hele leven lang, haar stem had uitgebracht. Bij elke verkiezing weer. 102 jaar oud en altijd gebruik gemaakt van haar stemrecht. Ze zie het als haar democratische plicht. En het stemrecht niet als vanzelfsprekend.

En dat is het ook niet. Het stemrecht is een belangrijk recht. Dat recht gaan we in Nederland ook vieren dit jaar. Want het is dit jaar 100 jaar geleden dat tot het algemeen kiesrecht werd besloten.

Daarmee werd de democratie van ons allemaal.

Of zoals het toen werd verwoord: “Deelneming van allen wekt en bevordert de nationale gedachte. Zij kweekt het gevoel van saamhorigheid en lotsgemeenschap”.

We zijn nu honderd jaar verder. En er blijft nog volop debat over de staat van onze democratie. Is de democratie wel van ons allemaal? Hoe staat het met dat ‘gevoel van saamhorigheid en lotsgemeenschap’?

Onlangs verscheen het rapport ‘Lage drempels, hoge dijken’, waarin de staatscommissie onder leiding van Johan Remkes voorstellen doet voor grote hervormingen van het parlementaire bestel.

De commissie komt met in totaal 83 aanbevelingen, waaronder een voorstel voor de invoering van een bindend correctief referendum. De vraag is of deze hervormingsvoorstellen het gaan halen.

Maar we hoeven daar ook niet op te wachten. En op lokaal niveau zullen we daar ook weinig mee kunnen.

Ik geloof dat de basis van de democratie een goede dialoog is. En met verbetering van die dialoog kunnen we gewoon beginnen. Op landelijk niveau, op lokaal niveau.

Democratie is niet dat diegenen die het hardste schreeuwen gelijk moeten krijgen, of diegenen met de oudste rechten. Of dat een meerderheid zomaar haar wil kan opleggen aan een ieder.

Nee, want in een democratie worden alle belangen vertegenwoordigd, en een samenleving verandert en daarmee de belangen ook. En niet de wil van de meerderheid is de kernwaarde van de democratie, maar juist de bescherming van minderheden.

Een goede dialoog als basis van een democratie houdt daar rekening mee.

Bij een goede dialoog gaat het om argumenten, om waarden, om belangen. Op korte én lange termijn.

Het is essentieel die allen goed op tafel te krijgen. Zodat je daar het goede gesprek, een dialoog over kan voeren.

Een echte dialoog is een gesprek tussen mensen waarbij een vrije gedachtewisseling plaatsvindt. Je moet je verdiepen in een ander.
Het gaat om ontmoeten, uitwisselen, onderzoeken van betekenissen en mogelijkheden, aandachtig luisteren.

Een goede dialoog voeren is dus niet zo makkelijk.

Zeker niet in een snelle digitale samenleving. En een samenleving waarin alles lijkt te draaien om tegenstellingen.
Zo zie je in de landelijke politiek wel debat, maar geen dialoog.
Je ziet wel strijd, maar weinig verbinding.
Je ziet wel polarisatie, maar steeds minder samenwerking.

We leven steeds meer in onze eigen bubbels, onze eigen waarheden. We sluiten ons af vaak van de mening van anderen.

Daarmee wordt het voeren van een dialoog lastig. Hoeveel interesse hebben we in de mening van anderen, hoeveel vragen durven we te stellen?
Mijn pleidooi vandaag is om die dialoog nadrukkelijker op te zoeken. In je eigen omgeving, in de gemeenschap, in de politiek.

Het is een pleidooi om je kwetsbaarder op te stellen. Om open te staan voor anderen, voor andere inzichten.

Peter Senge, wetenschapper in lerende organisaties, zei het mooi:
“Elk individueel perspectief opent een uniek uitzicht op een grotere realiteit. Als ik de wereld door jouw ogen zie en jij de wereld door mijn ogen ziet, zullen we beiden iets ontdekken, wat we alleen nooit ontdekt hadden”.

En natuurlijk. Als we naar de bestuurlijk-politieke praktijk kijken dan liggen er vaak al kaders vast. Zijn bepaalde keuzes al gemaakt. Daar moet je dan ook helder over zijn. Maar laten we dan ook kijken welke ruimte er wel is.

En eventuele zorgen van mensen serieus nemen. En juist ook gebruik maken van de inzichten, expertise en ervaringen van onze inwoners, instellingen en ondernemers.
Belangrijk in een democratie is, dat mensen gekend zijn, én zich gekend voelen.
En dat we gebruik maken van elkaars krachten. We moeten het samen doen.

Want de democratie is van ons allemaal.
4
Dames en heren,

Diemen is in ontwikkeling. Diemen groeit.
Ik verwacht al in de eerste maanden van 2019 de 30.000ste inwoner van Diemen te mogen begroeten. En we groeien door.

Dit gemeentebestuur heeft grote ambities. En er zijn grote maatschappelijke uitdagingen zoals de noodzakelijke energietransitie. En mensen komen steeds meer met eigen initiatieven en zoeken steun bij ons om die uit te voeren.

Alle reden om de verbinding te maken en de dialoog op te zoeken.

Vorig jaar was de kern van mijn verhaal: “Het gaat goed met Diemen.”
En het gaat nog steeds goed met ons werelddorp.

En wat waren er weer veel hoogtepunten, veel nieuwe ontwikkelingen in 2018.

Ik noem er een paar: de opening van Scoutinghuis ‘De Blokhut’ in het Diemerbos, de uitverkiezing door Staatsbosbeheer en de succesvolle crowdfunding voor hun nieuwe toekomstige buren: horecagelegenheid de House of Bird.

Het 40-jarig bestaan van EDOG Muzikaal Theater Diemen, de opening van de verbouwde brandweerkazerne, de succesvolle pilot van Scheerlicht in Diemen-Noord om ondermijnende criminaliteit en fraude aan te pakken.

Het Buurtpact van buurtbewoners en professionals, de start van lokale omroep Studio DMN, de opening van Brede School Kersenboom, de start van het geweldige initiatief ‘Diemen Uit je wijk’, de eerste editie van het Oranjefestival op Koningsdag op het Van Markenplantsoen. De start bouw van Punt De Sniep en van de woningen op het Wilhelminaplantsoen. De werkateliers van Daarom Duurzaam Diemen en alle initiatieven die daaruit zijn voortgekomen.

En: Diemen koos een nieuwe gemeenteraad. Een raad met ambitie en nieuwe energie.

En last but not least mijn persoonlijk hoogtepunt van 2018: mijn huwelijk met mijn lieve Wahida. Hier in Diemen. Geweldig dat zoveel mensen in Diemen dat moment, of onze vreugde, met ons hebben gedeeld. Dank daarvoor!

Dames en heren,
Hier staat een trotse burgemeester. Trots op Diemen, haar inwoners, haar ondernemers, haar gemeentelijke organisatie, haar partners.

Patrick Meershoek schreef afgelopen november in een column in het Parool: “Om de paar jaar gaan in de regio stemmen op om Diemen bij Amsterdam te voegen. Die stemmen gaan nooit op in Diemen zelf. De kleine buurgemeente heeft zijn zaakjes goed op orde, en ook op het Diemerplein zijn tot nog toe geen demonstraties gezien van bewoners die met spandoeken en brandende fakkels aansluiting eisen bij de hoofdstad.”

Zo dan hoort u het eens van een ander. “De kleine buurgemeente heeft zijn zaakjes goed op orde.”

Ik voeg daar zelf aan toe: onze bestuurskracht om zelfstandig te kunnen blijven is goed. Diemen groeit en heeft een stabiel en ambitieus gemeentebestuur. Wij vinden een gemeente dichtbij de mensen en met korte lijnen naar de samenleving belangrijk. En natuurlijk: samenwerken met andere gemeenten en partners moet in deze tijd en dat doen we dan ook. Wij investeren in die samenwerking en willen altijd kijken hoe wij die kunnen versterken. Maar ondersneeuwen in een grote fusiegemeente of bij een stadsdeel van Amsterdam gevoegd worden? Dat lijkt mij absoluut niet in het belang van de inwoners van Diemen. Dat gaan we dus niet doen.

Dus beste burgemeester Eenhoorn, als u het niet erg vindt, gaan wij weer over tot de orde van de dag. En door met ons werk.
Door met investeren in de voorzieningen van Diemen. Zodat huidige en nieuwe inwoners zich ook met ons prachtige dorp verbonden blijven óf gaan voelen.

Diemen heeft al een theater, goede zwemvoorzieningen, een bibliotheek, goede sportfaciliteiten, zoals een sporthal en moderne basisscholen in iedere wijk.

De komende jaren investeren we ook in een middelbare school, een tweede sporthal, een tweede Huis van de Buurt, en willen wij een hockeyvereniging in Diemen faciliteren. We investeren in de Omval als Diemens Cultuur Centrum. We moderniseren de doorgaande routes van Oost naar West en van Noord naar Zuid, met een prachtige spooronderdoorgang. We bouwen woningen voor alle inkomensgroepen.

We groeien, we moderniseren, we zijn een stedelijk dorp, maar we behouden ons karakter.

We hebben een ruimhartig sociaal vangnet en bieden maatwerk bij armoede, zorg, inkomen, welzijn en onderwijs. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte groener en mooier wordt. Samen met ondernemers blijven wij werken aan een goed ondernemersklimaat. We staan open voor nieuwe initiatieven vanuit de gemeenschap om Diemen nog socialer en leuker te maken.

Om ook in de toekomst en voor onze kinderen een groene en leefbare gemeenschap te blijven gaan we verduurzamen in Diemen, werken wij aan de energietransitie. Uiterlijk in 2040 willen wij klimaatneutraal zijn. We willen de natuur in Diemen behouden en met elkaar verbinden, met een zo groot mogelijke biodiversiteit.

Ondermijnende criminaliteit en fraude sporen we op en pakken we stevig aan. We breiden daarom de werkwijze van Operatie Scheerlicht uit over heel Diemen. Ondernemers die in Diemen zaken willen doen worden beter gescreend. En panden waar drugs en wapens worden gevonden, die sluit ik als burgemeester.

Beste mensen,
Al deze ambities, al deze plannen, vragen om daadkracht. En om dialoog.

Want deze ontwikkelingen hebben gevolgen op de directe leefomgeving van onze inwoners.

De groei van Diemen zorgt ervoor dat er voldoende draagvlak is om te blijven investeren in de voorzieningen voor alle Diemenaren, in een divers en zelfstandig Diemen.

De groei, de ambities, de maatschappelijke opgaven vragen echter ook om nóg scherpere keuzes.

Deels zijn die keuzes al gemaakt. Bijvoorbeeld in het collegeprogramma, door de gemeenteraad. Deels moeten die keuzes nog gemaakt of uitgewerkt worden.

Daar moeten we de dialoog nog beter over voeren. Want die keuzes hebben gevolgen. Dus moeten we uitleg geven waarom wij iets willen, moeten we het gesprek aangaan en glashelder zijn welke ruimte er voor participatie is.
En we doen het steeds beter, maar we moeten mensen nog eerder meenemen in het denkproces. In de planvorming. En kijken hoe we nog meer gebruik kunnen maken van de ideeën en kwaliteiten in onze gemeenschap.

Dames en heren,

Een betere dialoog over de ruimtelijke puzzel, over nieuw beleid, nieuwe voorzieningen en de gevolgen van de klimaatverandering. Ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven.

Een college, een raad en een gemeentelijke organisatie die nog meer aansluit op de belevingswereld van onze inwoners. Een gemeente, inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers die nog meer de verbinding zoeken. Daaraan wil ik graag met u allen werken.

Diemen in dialoog. Mijn oproep voor 2019.
Zodat we samen blijven werken aan een nog socialer, gezelliger en veiliger Diemen, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Samen moet dat lukken!

Ik wens u een gezond, voorspoedig en liefdevol 2019. Gelukkig nieuwjaar!

Bron: Gemeente Diemen, foto Twitter gem. Diemen

Related posts

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.